Geen producten in je winkelwagen.

 • Binnen 3 uur na aanvraag altijd reactie
 • 24/7 bereikbaar
 • Nette bussen
 • Service met een glimlach

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Busgo B.V.

Besloten vennootschap met gewone structuur Busgo B.V. (hierna: Busgo) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78700477 en is gevestigd aan Uiterburen 83 (9636ED) te Zuidbroek.

 

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Busgo.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

5. Diensten: De Diensten die Busgo aanbiedt, het vervoeren van Opdrachtgever en diens Reizigers alsmede het verrichten van aanverwante werkzaamheden die verband houden met de Opdracht.

6. Busgo: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt alsmede de vervoerder van Opdrachtgever en/of Reizigers.

7. Opdrachtgever: de Consument die en/of het Bedrijf dat Busgo opdracht geeft tot het vervoeren en/of doen vervoeren van personen over de weg.  

8. Vervoersovereenkomst c.q. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Busgo waarbij Busgo zich jegens Opdrachtgever verbindt tot het vervoer van Reizigers over de weg, alsmede voorstellen van Busgo voor Diensten die door Busgo aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Busgo waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

9. Reiziger: de natuurlijke persoon die feitelijk wordt vervoerd. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Busgo, elke Overeenkomst tussen Busgo en Opdrachtgever en op elke dienst die door Busgo wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Busgo aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Busgo is overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Busgo niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

11. Indien Opdrachtgever namens of ten behoeve van een ander een Overeenkomst aangaat, is Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor all verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. De (andere) Reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Artikel 3 – Het Aanbod 

1. Alle door Busgo gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. Busgo is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft Busgo het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Busgo gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Busgo zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Busgo heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Busgo te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven op het Aanbod per e-mail.

2. Opdrachtgever dient na bevestiging een namenlijst van de betreffende Passagiers door te geven, tenzij anders overeengekomen.

3. Busgo is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Elke Overeenkomst die met Busgo wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Busgo wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Busgo is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Busgo met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht. 

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Busgo van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als Busgo kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Busgo ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Busgo tegen het overeengekomen (uur)tarief. De (uren)registratie van Busgo is hierbij leidend.

5. Zowel Opdrachtgever als Busgo kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Busgo nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

6. Een Overeenkomst kan tot 72 uur voor de aanvangsdatum kosteloos geannuleerd worden. Voor Bedrijven geldt een termijn van 7 werkdagen. Hierna worden kosten in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd. Het wijzigen van de opdracht is slechts mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Busgo.

7. Busgo is bevoegd de Overeenkomst op te zeggen zonder dat hij Reiziger enige schadevergoeding is verschuldigd, wanneer het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal en Reiziger binnen de in de Overeenkomst aangegeven termijn schriftelijk van de opzegging in kennis is gesteld, of wanneer nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is dan wel wordt bemoeilijkt door abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de Busgo en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

1. Busgo zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Busgo staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 

2. De Overeenkomst op basis waarvan Busgo de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Busgo aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Busgo heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Busgo niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Busgo, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Busgo is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

6. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Busgo aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Busgo of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Busgo recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

7. De Overeenkomst ziet alleen op vervoer binnen Nederland.

8. Busgo maakt bij de uitvoering van zijn Diensten gebruik van eigen bussen, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. Busgo kan bij de uitvoering van zijn Diensten slechts het aantal personen en/of bagagestukken vervoeren conform de beperkingen van het voertuig. Indien Reiziger limieten overschrijdt is Busgo gerechtigd de Opdracht op te schorten of te beëindigen zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan Opdrachtgever.

9. Opdrachtgever c.q. Reiziger kan de ophaal- en vertreklocatie in samenspraak met Busgo aangeven. Bij de uitvoering van de dienstverlening zorgt Busgo dat hij tijdig voor aanvang van de gevraagde rit aanwezig is op de locatie van Reiziger.

10. Indien Opdrachtgever en/of Reiziger niet tijdig op de ophaal- en/of vertreklocatie aanwezig zijn, is Busgo gerechtigd om de geleden schade in rekening te brengen bij Opdrachtgever in verband met de planning.

11. Busgo heeft een wettelijke verplichting om zich aan de Rijtijdenwet te houden. Busgo is slechts gerechtigd om negen uur per dag te rijden.

12. Busgo kan slechts groepen van maximaal 52 personen per keer vervoeren, tenzij anders overeengekomen.

13. Afhankelijk van de vertreklocatie is Busgo gerechtigd om in de tussentijd andere opdrachten voor andere opdrachtgevers in de omgeving uit te voeren. Indien Opdrachtgever wenst dat Busgo de hele dag voor Opdrachtgever beschikbaar is, is Busgo gerechtigd om de uren gedurende de wachttijd in rekening te brengen conform het overeengekomen tarief.

14. Indien Busgo wegens overmacht niet tijdig aanwezig kan zijn op de ophaal- of vertreklocatie, zal Busgo Opdrachtgever hier tijdig over informeren. Opdrachtgever krijgt tevens de locatie van de vervoerder te zien, zodat Opdrachtgever ongeveer weet waar de vervoeder zich op dat moment bevindt.

Artikel 8 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Busgo verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Busgo niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Busgo is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Busgo verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Busgo voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Busgo kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Busgo gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Busgo.

4. Opdrachtgever dient zelf te controleren of alle aangemelde Reizigers aanwezig zijn op de locatie.

Artikel 9 – Verplichtingen Busgo

1. Busgo is verplicht de Reiziger, alsmede de door hem meegevoerde Handbagage op zorgvuldige en veilige wijze te vervoeren.

2.  Busgo is verplicht de Reiziger naar de bestemming te brengen volgens de voor de Reiziger gunstigste weg: hetzij via de snelste dan wel economisch voordeligste route, tenzij de Reiziger of de Opdrachtgever nadrukkelijk verzoekt of opdracht geeft om langs een andere route te rijden.

3. Busgo is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens, verkregen in verband met de boeking van ritten of anderszins. Busgo verwerkt deze gegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 10 – Verplichtingen Reiziger

1. Reiziger is gehouden alle redelijke aanwijzingen of instructies opgegeven door Busgo op te volgen, zoals het onverwijld en onvoorwaardelijk verlenen van medewerking aan aangaande controle van bagage daar onder begrepen. Tevens dient Reiziger zich te houden aan de gegeven COVID.

2. Reiziger dient in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs en dit op eerste verzoek te tonen. Reiziger is verplicht voor de aanvang van het vervoer zijn/haar bagage deugdelijk te verpakken (onder meer ter voorkoming van schade aan andere bagage of de bus) en duidelijk te voorzien van een aanduiding van zijn naam, adres en bestemming. Busgo is bevoegd het vervoer van bagage te weigeren indien het aantal of omvang van de door Reiziger aangeboden colli niet redelijk is en/of het gewicht hoger is dan 20 kg per persoon.

3. Om veiligheids- of beveiligingsredenen en/of op verzoek van de autoriteiten kan Reiziger worden gevraagd om medewerking te verlenen aan een onderzoek naar bagage. Reiziger is verplicht hieraan terstond medewerking te verlenen. Vervoerder is gerechtigd onbeheerde bagage te (laten) inspecteren.

4. Het is de reiziger verboden: 

 1. drugs, explosieven, wapens, zuurstofflessen of gevaarlijke stoffen in zijn bagage of anderszins met zich te dragen; 
 2. tijdens het rijden te staan of te lopen in het voertuig en/of (hete) drank te gebruiken, tenzij voor eigen risico van Reiziger.

4. Reiziger is verplicht zich in het voertuig te onthouden van: 

 1. beschadiging en/of verontreiniging van in het voertuig; 
 2. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Busgo; 
 3. het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen; 
 4. het gebruiken van rookwaar; 
 5. agressie, het plegen van handtastelijkheden, het lastig vallen, bedreigen, dan wel zich op een andere wijze onbehoorlijk gedragen jegens Busgo zijn werknemers, andere Reizigers, en of derden; 
 6. het op enigerlei wijze hinderen van Busgo in de uitoefening van zijn taak;
 7. het aanraken van noodvoorzieningen, zoals nooddeur en noodluik.

5.Busgo is bevoegd vervoer dan wel verder vervoer aan Reiziger te (doen) ontzeggen en hem te (doen) gelasten de bus onmiddellijk te verlaten, indien de reiziger in strijd handelt met de hiervoor onder vermelde verplichtingen, zonder dat Opdrachtgever of Reiziger ter zake aanspraak heeft op enige schadevergoeding of restitutie van (een deel van) de reeds betaalde gelden.

6. Minderjarige Reizigers tot 12 jaar dienen begeleid te worden door een begeleider en vallen onder de verantwoordelijkheid van desbetreffende begeleider. De begeleider is aangewezen door Opdrachtgever en staat vermeld op de passagierslijst.

7. Reiziger is voorts gehouden alle voor het vervoer c.q. de reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals onder meer een geldig identiteitskaart, bij zich te dragen, tijdig aanwezig te zijn voor het vertrek en ook steeds tijdig weer aanwezig te zijn voor het vertrek bij tussenstops en tevens de veiligheidsgordels, voor zover aanwezig, tijdens het rijden te bevestigen. Bij het vervoer van kinderen tot 12 jaar zijn de begeleiders verantwoordelijk voor het bevestigen van de veiligheidsgordels, voor zover aanwezig, tijdens het rijden. In geval van het niet beschikken over de noodzakelijke documenten, het niet-tijdig aanwezig zijn, de niet-tijdige terugkeer van Reiziger of de weigering om de veiligheidsgordels te bevestigen tot vertraging van betekenis kan leiden is Busgo bevoegd het vervoer ten aanzien van deze Reiziger niet verder uit te voeren, zonder dat de Opdrachtgever of Reiziger ter zake aanspraak heeft op enige schadevergoeding of restitutie van de reeds betaalde gelden.

8. Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald is Opdrachtgever en/of Reiziger gehouden aan Busgo de schade te vergoeden die zij eventueel heeft geleden en nog zal lijden doordat Reiziger in strijd heeft gehandeld met een van de hiervoor vermelde verplichtingen.

Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Busgo is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Busgo, Busgo een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever. 

Artikel 12 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Voor Consumenten worden de prijzen inclusief omzetbelasting (btw) getoond.

2. Busgo voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Busgo opgestelde urenregistratie (nacalculatie). 

3. Betaling geschiedt achteraf, tenzij anders overeengekomen.

4.  Tijd ten behoeve van Reiziger(s) wordt aan Opdrachtgever doorberekend. Hieronder wordt verstaan de feitelijke rijtijd, alsmede het wachten op de Opdrachtgever c.q. Reiziger(s) indien Busgo op een door Opdrachtgever gewezen tijdstip en locatie aanwezig dient te zijn en de Opdrachtgever c.q. Reiziger(s) niet op de aangewezen locatie en tijd aanwezig is. 

5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Busgo ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8. Busgo is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

9. Busgo is bevoegd de stijging van aan de uitvoering van de Overeenkomst verbonden kosten, bijvoorbeeld ten gevolge van de stijging van brandstofkosten, van loonkosten, van de prijzen van consumpties of van verschuldigde heffingen, middels een verhoging van de overeengekomen ritprijs door te berekenen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever kan de verhoging afwijzen. Opdrachtgever dient zijn eventuele afwijzing zo spoedig mogelijk aan Busgo mee te delen, bij gebreke waarvan de afwijzing geen effect sorteert.  In geval van afwijzing door Opdrachtgever, kan Busgo Overeenkomst opzeggen. Busgo dient deze opzeggingsbevoegdheid zo spoedig mogelijk uit te oefenen. In geval van zodanige opzegging heeft Opdrachtgever recht op teruggave of kwijtschelding van de ritprijs c.q. reissom of, indien het vervoer reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Busgo. 

11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Busgo zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Busgo meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Busgo gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en/of Reiziger en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Busgo de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Busgo verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Busgo tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Busgo op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

4. Busgo behoudt zich in het belang van de veiligheid van Reizigers en bestuurder(s) het recht voor om cameraondersteunend toezicht uit te voeren. Dit toezicht vindt plaats met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens en de daarop gebaseerde Beleidsregels Cameratoezicht.

Artikel 15 – Opschorting en ontbinding

1. Busgo heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Busgo gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 

2. Busgo is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Busgo is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Busgo te vergoeden voor elk financieel verlies dat Busgo lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 16 – Overmacht

1. Busgo is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Busgo wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Busgo, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Busgo zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Busgo of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Busgo buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Busgo is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Busgo alleen geacht te bestaan indien Busgo dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Busgo, is Busgo uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Busgo binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Busgo deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Busgo in staat is om adequaat te reageren.  

3. Indien het verrichten van Diensten door Busgo leidt tot aansprakelijkheid van Busgo, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Busgo. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 

4. Busgo sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Busgo is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Ingeval Busgo rechtens aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door dood of letsel van Reiziger ten gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer aan Reiziger is overkomen, en/of schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van diens bagage, ontstaan tijdens het vervoer, is zijn aansprakelijkheid voor deze schade, behoudens – kort gezegd – in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de vervoerder zelf, op grond van artikel 8:1157 BW beperkt tot de bij of krachtens de op grond van dit wetsartikel uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur bepaalde bedragen.

6. Busgo is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging aan persoonlijke eigendommen van Opdrachtgever c.q. Reiziger in het voertuig.

7. Schade aan het voertuig door abnormaal gebruik bij het laden en lossen en/of in-en uitstappen, alsmede schade aan het voertuig veroorzaakt door een derde gedurende de Overeenkomst, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of grove schuld zijdens Busgo.

8.  Opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor schade aan zaken die Reiziger aan boord van het voertuig heeft gebracht indien Opdrachtgever wist of behoorde te weten dat Busgo deze zaken, indien hij de aard of gesteldheid had gekend, niet aan boord van het voertuig zou hebben toegelaten en waarvoor hij geen bewijs van ontvangst heeft afgegeven.

9. Opdrachtgever vrijwaart Busgo voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Busgo geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Busgo.

10. Busgo staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Busgo verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Busgo vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Busgo binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Busgo. 

Artikel 18 – Geheimhouding

1. Busgo en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Busgo bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Busgo is verkregen.

2. Indien Busgo op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Busgo zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Busgo niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting leggen Busgo en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Busgo verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Busgo zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

2. Opdrachtgever vrijwaart Busgo van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Busgo voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van Reizigers.

Artikel 20 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Busgo of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@busgo.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Busgo de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Busgo zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Busgo en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. Busgo heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Busgo en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Nederland (locatie Groningen) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Zuidbroek, 3 juni 2021.

© Copyright BusGo 2022

Gebouwd door Saam' uit Groningen